Information om behandling av personuppgifter

Primo Hiss är ett hissföretag i Skåne som monterar, installerar och servar hissar. Inom ramen för vår verksamhet hanterar vi personuppgifter. På denna sida kan du läsa mer om hur vi hanterar dina uppgifter och varför, samt vilka rättigheter du har.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Primo Hiss AB, org. nr. 556761-9886.

Adress: Gravörgatan 1, 253 60 Ramlösa
Telefonnummer: 042-152270
E-postadress: info@primohiss.se

Vår hantering av dina personuppgifter

Primo Hiss hanterar personuppgifter för olika ändamål, vilka beskriv nedan. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla ändamålen. I de flesta fall har vi fått uppgifterna direkt från dig eller ditt företag/organisation. Ibland har vi fått uppgifterna via externa tjänster eller via våra samarbetspartners. Att ge oss dina uppgifter är inte ett lagstadgat krav eller en skyldighet enligt avtal och du är därmed inte skyldig att ge oss dina uppgifter. Vi kommer inte att dela dina uppgifter med en extern part om inte så krävs enligt lag eller andra föreskrifter.

Kundregister

I vårt kundregister sparar vi information om potentiella kunder, befintliga kunder och tidigare kunder för att kunna kontakta kunderna och administrera kundförhållandet. De personuppgifter som vi sparar i kundregistret tillhör kontaktpersoner hos kund-företaget.

De personuppgifter som hanteras för detta ändamål är:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Arbetsgivare eller organisation

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifterna är en intresse-avvägning, då Primo Hiss har ett berättigat intresse att föra register över kunder och dess kontaktpersoner. Uppgifterna sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet.

Utskick av direktreklam

Primo Hiss kan komma att skicka reklam för vårt företag via e-post eller brev. Utskicken sker enbart till den e-postadress som du använder i din anställning eller som representant för en organisation och brev skickas till företagets eller organisationens postadress.

De personuppgifter som hanteras för detta ändamål är:

 • Namn
 • E-postadress
 • Arbetsgivare eller organisation

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifterna är en intresse-avvägning, då Primo Hiss har ett berättigat intresse att marknadsföra sina tjänster. Uppgifterna sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet.

Kontaktformulär

Om du fyller i ett kontaktformulär på vår hemsida kommer vi att spara de uppgifter du fyller i formuläret för att kunna kontakta dig.

De personuppgifter som hanteras för detta ändamål är:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Arbetsgivare eller organisation

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifterna är en intresse-avvägning, då Primo Hiss har ett berättigat intresse att kontakta dig som har visat intresse för våra tjänster. Uppgifterna sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet.

Dina personuppgifter hanteras inom EU/EES

Primo Hiss kommer inte överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU eller EES.

Dina rättigheter

Nedan beskrivs vilka rättigheter du har enligt den europeiska dataskydds-förordningen. Vilka rättigheter du har kan variera beroende på vilka ändamål vi behandlar dina uppgifter för. Om du vill utöva dina rättigheter, kontakta oss på info@primohiss.se.

Rätt till tillgång (registerutdrag)

Du har rätt att få en bekräftelse på om Primo Hiss behandlar personuppgifter om dig och att få information om behandlingen. Du har även rätt att begära ut en kopia av de personuppgifter vi hanterar utan kostnad.

Rätt till rättelse

Du har i vissa fall rätt att kräva att Primo Hiss rättar uppgifter om dig som du anser vara felaktiga eller ofullständiga.

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot Primo Hiss behandling av dina personuppgifter, till exempel mot direktmarknadsföring. Om du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att upphöra med denna.

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall rätt att begära att Primo Hiss begränsar behandlingen av dina personuppgifter, till exempel om du invänder mot att personuppgifterna vi hanterar om dig är korrekta. Du kan då begära en begränsning av behandlingen under den tid som vi behöver för att kontrollera om personuppgifterna är korrekta. I så fall får vi endast behandla uppgifterna med ditt godkännande. Det gäller med undantag för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättighet eller för att skydda ett viktigt allmänintresse.

Rätt till radering

I vissa fall kan du begära att Primo Hiss raderar dina personuppgifter. Det gäller till exempel om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften som de samlades in för, om du återkallar ditt samtycke och vi inte längre behöver behålla dina uppgifter, om du invänder mot en intresseavvägning och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt intresse, om du invänder mot behandling för direktmarknadsföring och vi av andra skäl inte längre behöver behålla dina uppgifter, om dina uppgifter behandlas på ett olagligt sätt eller om dina uppgifter måste raderas med stöd av en rättslig förpliktelse. Det kan dock finnas en skyldighet för oss att spara dina uppgifter ändå, till exempel på grund av lag.

Rätt att lämna klagomål

Om du är missnöjd med hur Primo Hiss hanterar dina personuppgifter har du alltid rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Ändringar

Ändringar i denna information om vår personuppgiftsbehandling kan ske från tid till annan. Den senaste versionen kommer alltid finnas tillgänglig på vår hemsida.